Close
905 S. Euclid St #105 Fullerton, CA 92832 905 S. Euclid St #105 Fullerton, CA 92832
213.505.6636 kyang@kpgatour.org

Golf Lesson

Total 11
Number Title Author Date Votes Views
11
Squaring the Clubface/Dr Mac Powell Ph.D/PGA Master
kyu yang | 2019.01.10 | Votes 0 | Views 71
kyu yang 2019.01.10 0 71
10
40대 초반 클래스A 도전10년 만에 PGA 멤버 /Leonia Kim/ Member of PGA
kyu yang | 2019.01.10 | Votes 0 | Views 109
kyu yang 2019.01.10 0 109
9
모든게 잘 풀리지 않을때/맥파웰 박사
kyu yang | 2018.11.15 | Votes 0 | Views 216
kyu yang 2018.11.15 0 216
8
숏펏을 돕기 위한 숏팁/맥파웰 박사 PGA 마스터 멤버
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 311
kyu yang 2018.09.21 0 311
7
타수를 줄이는 신비로운 숏게임/세라 황 프로
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 303
kyu yang 2018.09.21 0 303
6
Wide Not Long/PGA Master Professional. Ph,D
kyu yang | 2018.09.09 | Votes 0 | Views 290
kyu yang 2018.09.09 0 290
5
기본기를 다지는데 도움이 되는 도구 사용법- By Sean Lanyi
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 371
kyu yang 2018.08.24 0 371
4
코스 공략법 - PGA 골프 수석 프로 애덤 파리노
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 325
kyu yang 2018.08.24 0 325
3
정확한 숏 아이언 샷-최건준 박사
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 493
kyu yang 2018.08.24 0 493
2
골퍼들에게 필요한 운동기능/ By Jaden Yoo
kyu yang | 2018.08.24 | Votes -1 | Views 322
kyu yang 2018.08.24 -1 322
New