Total 12
Number Title Author Date Votes Views
12
You Can’t Help But Get Better-실력이 늘수 밖에 없는 이유- Ph,D /Mac Powell
kyu yang | 2019.03.29 | Votes 1 | Views 722
kyu yang 2019.03.29 1 722
11
Squaring the Clubface/Dr Mac Powell Ph.D/PGA Master
kyu yang | 2019.01.10 | Votes 0 | Views 869
kyu yang 2019.01.10 0 869
10
40대 초반 클래스A 도전10년 만에 PGA 멤버 /Leonia Kim/ Member of PGA
kyu yang | 2019.01.10 | Votes 0 | Views 1265
kyu yang 2019.01.10 0 1265
9
모든게 잘 풀리지 않을때/맥파웰 박사
kyu yang | 2018.11.15 | Votes 0 | Views 855
kyu yang 2018.11.15 0 855
8
숏펏을 돕기 위한 숏팁/맥파웰 박사 PGA 마스터 멤버
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 878
kyu yang 2018.09.21 0 878
7
타수를 줄이는 신비로운 숏게임/세라 황 프로
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 1018
kyu yang 2018.09.21 0 1018
6
Wide Not Long/PGA Master Professional. Ph,D
kyu yang | 2018.09.09 | Votes 0 | Views 1277
kyu yang 2018.09.09 0 1277
5
기본기를 다지는데 도움이 되는 도구 사용법- By Sean Lanyi
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 1072
kyu yang 2018.08.24 0 1072
4
코스 공략법 - PGA 골프 수석 프로 애덤 파리노
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 923
kyu yang 2018.08.24 0 923
3
정확한 숏 아이언 샷-최건준 박사
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 2498
kyu yang 2018.08.24 0 2498
New